Kategorie

Nejprodávanější produkty

Obchodní podmínky elektronického obchodu www.obalto.cz společnosti OBALNET s.r.o.

I. VOP

1) Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) vymezuje obchodní společnost OBALNET s.r.o. se sídlem Praha 7, Holešovice, Varhulíkové 1582/24, IČ: 01757750 („Dodavatel“), jako dodavatel produktů a služeb v souladu s jejím předmětem podnikání, se sortimentem, obalového materiálu, drogistického a kancelářského zboží.
2) Svým podpisem pod textem VOP nebo potvrzením objednávky v internetovém obchodě ,,obalto,, (tzv. košíku), nebo e-mailové objednávky zakládají a vymezují smluvní vztah ve smyslu těchto mezi Dodavatelem a Zákazníkem, včetně zaslání objednávky na dodávku Produktů a/nebo Služeb, nebo provedením telefonické objednávky, potvrzuje osoba, která tak učinila, že je s těmito VOP srozuměna, a že je v celém rozsahu akceptuje.
3) Aktuálně platné znění všeobecných obchodních podmínek je zveřejněno vždy na oficiální internetové stránce Dodavatele www.obalto.cz

II. Pojmy

1) Produkt je zboží specifikované a nabízené v Katalogu, označené názvem a objednávkovým číslem, a/nebo jakýkoli výrobek (dílo) zhotovený na základě individuálního požadavku Zákazníka.
2) Služba je úkon specifikovaný v Katalogu.
3) Katalog je konkrétní seznam Produktů a Služeb v elektronické podobě uveřejněný na www.obalto.cz. K aktualizaci Katalogu dochází průběžně po celý rok. Katalog je jako informační materiál, který však nemá závazný charakter.
4) Zákazník je osoba, která v souladu s těmito VOP provádí objednávky  u dodavatele Produktů nebo Služeb.
5) Objednávka je jednostranný právní úkon Zákazníka, kterým Zákazník objednává u Dodavatele Produkty/Služby.
6) Dodací místo je adresa určená Zákazníkem k předání a převzetí Produktů nebo místo poskytnutí Služeb.
7) Dodací doklad je dokument, na základě kterého je potvrzeno řádné předání a převzetí objednaných Produktů/Služeb mezi Dodavatelem a Zákazníkem.
8) Ceník je platný přehled cen uveřejněný na www.obalto.cz
9) Reklamace je písemný úkon Zákazníka, učiněný v souladu s reklamačními podmínkami.

III. Smlouva

1) Stanovuje smluvní vztah mezi Zákazníkem a Dodavatelem

- potvrzením Objednávky Zákazníka
- uzavřením samostatné rámcové smlouvy
- uzavřením samostatné servisní smlouvy, která specifikuje podmínky poskytování Služeb.

2) V případě, že je dále v těchto VOP odkaz na „Smlouvu“, myslí se tím jakýkoli dokument, který Smlouvu tvoří nebo je její součástí, jako je Objednávka, Ceník www.obalto.cz, apod.

IV. Objednávka

1) Objednávka musí obsahovat nejméně tyto údaje, nedohodnou-li se strany jinak:

a) obchodní firma Zákazníka, místo podnikání/sídlo, IČ, DIČ,
b) jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za Zákazníka v souvislosti s Objednávkou (včetně převzetí dodávky) a její kontaktní údaje (telefon, fax, email),
c) druh objednávaného Produktu/Služby a jeho množství,
d) označení Produktu/Služby podle položek v Katalogu ,
e) adresu určenou k předání a převzetí Produktů/Služeb (Dodací místo)
f) podpis Zákazníka/oprávněného zástupce.

2) Objednávku, která není vystavena v souladu s těmi VOP, je Dodavatel oprávněn odmítnout.
3) Dodavatel je oprávněn kdykoli prověřit oprávněnost Objednávky. Dodavatel je oprávněn plnění podle Objednávky odmítnout.  
4) Dodavatel je oprávněn nepřijmout Objednávku, pokud Zákazník nemá ke dni vystavení Objednávky vyrovnány veškeré splatné závazky vůči Dodavateli. Dále je Dodavatel oprávněn objednávku odmítnout pokud požadované Produkty/Služby nelze dodat na základě chyby třetí osoby, nebo Produkt byl stažen z prodeje, nebo Produkt není skladem, nebo je Služba stažena z nabídky.
5) V případě, že Dodavatel nemá ve lhůtě požadované Zákazníkem k plnění potřebné množství objednaných Produktů/Služeb k dispozici, oznámí to písemně nebo telefonicky Zákazníkovi, po dohodě se Zákazníkem zařadí ho jako čekatele na objednané Produkty/Služby
6) Objednávka jiného zboží, než které nabízí Dodavatel v Katalogu (tzv. nekatalogové zboží), je možná pouze na základě zvlášť sjednaných dodacích a cenových podmínek. Objednávku takového nekatalogového zboží není Zákazník oprávněn zrušit.
7) Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka. V případě úplného zrušení objednávky kupujícím již potvrzené prodávajícím, nebo změny závazné objednávky ze strany kupujícího, může prodávající po kupujícím požadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 5% z ceny zboží. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody. Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. V případě, že dojde k objednání kupujícím za chybně stanovenou cenu (cena neodpovídá ceně obvyklé) je zákazníkovi objednávka zrušena a nabídnuta možnost objednat zboží za cenu obvyklou s cenovým zvýhodněním 5%. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.

V. Místo dodání a převzetí

1) Produkty/Služby jsou dodávány na Dodací místo (a) specifikované Zákazníkem v Objednávce. K řádnému splnění Objednávky ze strany Dodavatele dochází okamžikem předání a převzetí Produktů či poskytnutých Služeb mezi Dodavatelem a Zákazníkem v Dodacím místě, potvrzené na Dodacím dokladu.
2) Zákazník je povinen objednané Produkty/Služby převzít a při převzetí dodávku řádně prohlédnout a zkontrolovat. Převzetí Produktů/Služeb potvrdí Zákazník písemně na Dodacím dokladu, čímž stvrzuje zejména shodu v množství a druhu přebíraných Produktů/Služeb
3) Zákazník je odpovědný za to, že osoba přebírající Produkty/Služby je k tomu oprávněna.
4) Zákazník je povinen bezodkladně písemně informovat Dodavatele o změnách Dodacích míst určených k převzetí Produktů/Služeb
5) Okamžikem převzetí Produktů doloženým Dodacím dokladem dochází k přechodu nebezpečí škody na věci (nahodilé zkázy, poškození, ztráty apod.). K přechodu vlastnického práva k předaným a převzatým Produktům dochází až úplným zaplacením sjednané ceny za takové Produkty.

VI. Podmínky dodání

1) Dodavatel prohlašuje, že veškeré Produkty/Služby nabízené Dodavatelem v Katalogu splňují podmínky kvality odpovídající příslušným právním předpisům a závazným technickým a bezpečnostním normám platným na území České republiky.
2) Zákazník je povinen poskytovat Dodavateli potřebnou součinnost.
3) Zákazník má právo do 14 dnů od převzetí vrátit Produkty, které omylem objednal, avšak pouze za podmínky, že jsou Produkty vráceny zjevně nepoužité a nepoškozené, v nepoškozeném a neotevřeném originálním obalu. Při splnění uvedených podmínek se Dodavatel zavazuje Produkty převzít zpět a vrátit Zákazníkovi Cenu zaplacenou za takovéto Produkty. Bez ohledu na uvedené, Zákazník není oprávněn dle tohoto ustanovení vrátit:

- Produkty zhotovené či upravené podle jeho přání nebo pro jeho osobu, jakož i Produkty, které podléhají rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
- Produkty, u kterého již byla zahájena či dokončena výroba nebo montáž.

4) Dodavatel je oprávněn použít pro plnění svých závazků podle Smlouvy subdodavatele.
5) Dodavatel je oprávněn ukončit, upravit nebo přerušit dodávku jakýchkoli Produktů/Služeb.

VII. Cena a platební podmínky

1) Cena za Produkty/Služby poskytnuté Dodavatelem je uveřejněna na adrese www.obalto.cz stanovena ve výši podle Ceníku dohodnutého mezi stranami. V případě, že má Zákazník svoje dohodnuté ceny (svůj individuální ceník), tak se na takového zákazníka automaticky nevztahuje další slevy/akce.
2) Vystavením Objednávky se Zákazník zavazuje k úhradě ceny za objednané Produkty/Služby.
3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady Dodavatele spojené s dodáním produktů do hmotnosti 50 kg, maximální délce nejdelší strany 175 cm a maximální obvodové délce (2x šířka + 2x výška + délka) 300 cm, u nadrozměrného zboží nebo produktů vyšší hmotnosti se cena dopravy kalkuluje dle skutečných nákladů spojených na přepravu dopravce dle aktuálního ceníku. Zákazník je vždy informován, současně má právo odstoupit od objednávky, pokud by kalkulovaná cena nebyla pro Zákazníka přijatelná.
4) Zákazník svým podpisem na těchto VOP nebo na jakémkoli jiném dokumentu tvořícím Smlouvu nebo objednávkou e-shopu Dodavatele potvrzuje, že souhlasí s cenami za Produkty/Služby.
5) Dodavatel má právo Ceník upravovat. Nový Ceník nahrazuje ke dni své platnosti ten předchozí.
6) Cena bude hrazena za Produkty/Služby skutečně dodané, a to na základě faktury Dodavatele.
7) Dodavatel oprávněn požadovat na Zákazníkovi platbu v hotovosti oproti předání Produktů/Služeb nebo úhradu tzv. Zálohové faktury.  
8) V případě bezhotovostní platby budou cena a veškeré jiné pohledávky vyúčtované podle Smlouvy splatné v termínu splatnosti určeném fakturou, řádnou úhradou pohledávky se přitom rozumí připsání příslušné částky na účet věřitele.
9) Slevy, Akce a Výprodej zboží, produktů nelze sčítat, na zboží se již nevztahují další slevy. Slevová/Akční/Výprodejové nebo jinak zvýhodněné nabídky platí do vyprodání zásob.
10) V případě prodlení Zákazníka s úhradou splatné pohledávky Dodavatele vyúčtované Zákazníkovi v souladu se Smlouvou bude Zákazník povinen uhradit Dodavateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Dále je Zákazník povinen uhradit všechny vzniklé náklady v souvislosti s jeho prodlením placení pohledávky.
11) Chyba ve stanovení ceny, chybně stanovená cena vznikne například chybou lidského faktoru, chybou v převodu dat třetí strany, chybně zpracovanou editací dat třetí strany, zásahem vyšší moci. Pokud dojde k chybnému stanovení ceny, tak si vyhrazuje Dodavatel právo na odstoupení od smlouvy a to v případě, že chybně stanovená cena neodpovídá ceně obvyklé (ceně běžné) na českém trhu.

VIII. Odpovědnosti za vady

1) Dodavatel odpovídá za množství poskytovaných Produktů/Služeb, tedy za to, že Produkty/Služby jsou co do množství/rozsahu totožné s Objednávkou.
2) Dodavatel poskytuje na veškeré Produkty/Služby, s výjimkou Produktů typu občerstvení a Produktů podléhajících rychlé zkáze, záruční dobu v délce stanovenou zákonem. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Produktů/Služeb Zákazníkem podle Dodacího dokladu.
3) Práva z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost uplatňuje Zákazník u Dodavatele reklamací, kterou musí učinit včas, tj. bez odkladu poté, co vadu zjistí, pokud z těchto VOP nebo jiného dokumentu tvořícího Smlouvu nevyplývá něco jiného.
4) Vadami zjevnými při převzetí (dále jen „zjevné vady”) se rozumí:

- vada v množství Produktů/Služeb, kterou je rozpor mezi množstvím uvedeným na Dodacím dokladu a množstvím skutečně převzatým, včetně záměn položek.
- vada v množství Produktů, kterou je rozpor mezi množstvím balíků Produktů uvedeným na dokladu dopravce a počtem balíků Produktů skutečně převzatých.

5) Vadami skrytými jsou jiné vady než vady zjevné, tedy vady, které v okamžiku převzetí Produktů/Služeb nesporně existovaly, avšak Zákazník je nemohl zjistit při převzetí ani při vynaložení veškerého úsilí.
6) Zákazník je povinen při převzetí Produktů/Služeb provést prohlídku Produktů/Služeb vedoucí k odhalení jeho zjevných vad.
7) Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady je Zákazník povinen doručit Dodavateli reklamaci nejpozději do 7 (sedmi) dnů od předání a převzetí Produktů/Služeb, a to buď písemně (poštou, kurýrem, elektronicky).
8) Obsahem sdělení o reklamaci musí být: označení Zákazníka, název a objednávkové číslo reklamovaného Produktu/Služby, množství vadného/chybějícího Produktu/Služby, popis vady, uvedení osoby oprávněné jednat v této věci za Zákazníka, datum převzetí reklamovaného Produktu/Služby a číslo příslušného Dodacího dokladu, u písemné reklamace datum a podpis Zákazníka.
9) Reklamaci, kterou Dodavatel uzná jako oprávněnou, vyřídí v nejbližším možném termínu, nejpozději do 30ti pracovních dnů od řádného uplatnění reklamace. Uznáním reklamace ze strany Dodavatele je také poskytnutí nového plnění. Dodavatel neuzná reklamaci, která nebyla Zákazníkem uplatněna včas.
10) Reklamaci vyřizuje Dodavatel s ohledem na povahu vady, a to takto:
11) Dodavatel není odpovědný za následující vady Produktů:

a) vady obalu Produktu, které nebyly uplatněny při předání a převzetí Produktu,
b) vady způsobené mechanickým poškozením Produktu ze strany Zákazníka nebo třetí osobou,

12) Uplatnění reklamace neopravňuje Zákazníka k neuhrazení ceny za Produkty/Služby, ledaže se Dodavatel a Zákazník dohodnou jinak.
13) Dodavatel si vyhrazuje právo použít ilustrativní fotografie v katalogu zboží uvedeného na www.obalto.cz

IX. Kontaktní místa a osoby

1) Kontaktními poštovními adresami Zákazníka a Dodavatele jsou adresy jejich sídla uvedené ve Smlouvě/Objednávce, není-li v konkrétním případě sjednána kontaktní adresa jiná.
2) Kontaktní místa Dodavatele pro přijímání jakýchkoli oznámení a sdělení Zákazníka (zejména Objednávek, reklamací, atd.) je Adresa sídla Dodavatele OBALNET s.r.o. se sídlem Praha 7, Holešovice, Varhulíkové 1582/24, IČ: 01757750.

- Telefonní spojení: +420 517 070 026
- E-mailová adresa: info@obalto.cz

3) Příslušná kontaktní místa (adresy, čísla) zveřejňuje Dodavatel na své oficiální internetové adrese www.obalto.cz

X. Doručování

1) Veškerá Oznámení musí mít písemnou podobu a musí být doručeny druhé straně poštou, kurýrem, faxem nebo elektronicky.
2) Oznámení jsou považována za doručená:

- u doručení poštou druhým pracovním dnem následujícím po odeslání zásilky na příslušnou kontaktní adresu adresáta.
- u doručení elektronicky okamžikem odeslání elektronické zprávy na příslušnou emailovou adresu adresáta. Prvního následujícího pracovního dne, a pokud doručení zprávy bude odesílateli elektronicky potvrzeno.

XI. Náhrada škody

1) Každá ze smluvních stran odpovídá druhé straně za škodu, kterou způsobí porušením svých právních povinností vyplývajících ze Smlouvy.
2) Okolnostmi vylučujícími odpovědnost je jakákoli událost nebo souhrn okolností, které jsou mimo přiměřenou kontrolu odpovědné strany, nastaly nezávisle na její vůli a brání jí ve splnění jejích povinností dle Smlouvy.
3) O vzniku okolností vylučujících odpovědnost je dotčená strana povinna informovat druhou stranu bez zbytečného odkladu.  Dodavatel splní povinnost dle tohoto odstavce uveřejněním informace o vzniku/skončení na internetové adrese www.obalto.cz
4) Povinnost Dodavatele k úhradě jakékoli smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě nevznikne, pokud by k nesplnění této povinnosti zajištěné smluvní pokutou došlo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost.

XII. Důvěrné informace

1) Při uzavření Smlouvy, jakož i v rámci plnění Smlouvy jsou poskytnuté informace považovány poskytující stranou za důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“).
2) Přijímající smluvní strana je povinna zachovávat o Důvěrných informacích mlčenlivost a použít je pouze k účelu, pro který byly předávající smluvní stranou poskytnuty, a zavázat k tomuto i všechny své zaměstnance či jiné osoby, které mají k Důvěrným informacím přístup..
3) Závazek mlčenlivosti dle tohoto článku nemá vliv na plnění případné zákonné povinnosti sdělit informace vyžádané oprávněnými státními či správními orgány a jinými oprávněnými subjekty.
4) Závazek mlčenlivosti dle tohoto článku trvá i po ukončení Smlouvy do doby, než budou příslušné Důvěrné informace zveřejněny poskytující stranou nebo třetí osobou.

XIII. Trvání a ukončení Smlouvy

1) Smlouva se uzavírá s účinností ode dne jejího uzavření, není-li sjednáno jinak.
2) Smlouva je uzavřena:

- na dobu splnění samostatně vystavené Objednávky Zákazníka, nebo
- na dobu určitou, je-li délka jejího trvání sjednána ve Smlouvě, nebo
- na dobu neurčitou.

3) Je-li Smlouva uzavřena na dobu určitou, dojde k ukončení Smlouvy:

- uplynutím sjednané doby trvání, nebo
- na základě dohody stran o předčasném ukončení Smlouvy, nebo
- v důsledku odstoupení od Smlouvy.

4) Je-li Smlouva uzavřena na dobu neurčitou, dojde k ukončení Smlouvy:

- na základě dohody stran o ukončení Smlouvy, nebo
- písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran bez udání důvodu s výpovědní lhůtou dva měsíce, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně, nebo

5) Odstoupení od Smlouvy je možné výhradně z důvodů uvedených v tomto odstavci není-li mezi stranami sjednáno jinak ve Smlouvě, a to na základě písemného oznámení doručeného druhé straně s uvedením důvodu odstoupení a s účinky odstoupení k okamžiku doručení takového oznámení druhé straně.
6) Veškerá Oznámení týkající se zániku Smlouvy musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty. Za doručené se považuje i Oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné, a doručení pak nastává ke dni, kdy se odesílatel o takové skutečnosti dozvěděl.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1) Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu dle § 1829 občanského zákoníku do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se kupující rozhodne o odstoupení v této lhůtě a dodrží podmínky níže, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu.

2) Rozhodne-li se kupující pro vrácení zboží ve 14 denní lhůtě, lze nás pro vrácení zboží kontaktovat na emailu: info@obalto.cz (preferovaný způsob), nebo na našem zákaznickým telefonním čísle: +420 517 070 026, popřípadě vrácené zboží doručit na adresu našeho výdejního místa: OBALNET s.r.o., Areál Kampos, Blanenská 355/117 budova E, Kuřim 664 34, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

3) Odeslané vrácené zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.). Pro přepravu doporučujeme zboží pojistit.

4) Peníze za vrácené zboží z internetového obchodu Vám budou vráceny do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a doručení vráceného zboží prodávajícímu a to převodem na Váš účet, popřípadě jiným dohodnutým způsobem. Ustanovení tohoto odstavce se netýká zboží, které podléhá zkáze, nebo je vyrobeno na zakázku.

XV. Další a závěrečná ujednání

1) Každá ze stran má povinnost bez prodlení informovat druhou stranu o všech skutečnostech neuvedených ve Smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků ze Smlouvy.
2) Zákazník není oprávněn převádět svá práva a povinnosti dle Smlouvy, ať již z části nebo jako celek.
3) Dodavatel považuje veškeré osobní údaje poskytnuté Zákazníky v souvislosti se Smlouvou za přísně důvěrné a prohlašuje, že s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, a zpracovává pouze takové osobní údaje, které jsou dostupné z veřejně přístupných datových souborů.
4) Smlouva je uzavřena podle právního řádu České republiky. Veškeré záležitosti, které nejsou výslovně upravené v těchto VOP, se budou řídit příslušnými právními předpisy České republiky.
5) Všeobecné obchodní podmínky Dodavatele platí ode dne jejich vydání na oficiální internetové stránce Dodavatele www.obalto.cz do jejich zrušení nebo vydání nových podmínek s pozdějším datem a nabývají účinnosti druhým dnem po takovém zveřejnění. Novější znění všeobecných obchodních podmínek ruší podmínky vydané dříve. Právní vztahy mezi Zákazníkem a Dodavatelem se posuzují vždy podle ustanovení všeobecných obchodních podmínek platných v době uzavření příslušné Smlouvy.
6) V případě odchylných písemných ujednání v dokumentech tvořících Smlouvu platí před těmito všeobecnými obchodními podmínkami přednostně ujednání zvláštních podmínek v tomto pořadí:

- ujednání obsažená v (dílčí) Objednávce
- ujednáními v samostatných smlouvách
- ujednáními v Ceníku.

7) Tyto všeobecné obchodní podmínky platí podpůrně i v případě, kdy Dodavatel sjedná se svým Zákazníkem zvláštní podmínky pro nekatalogové zboží. V případě odchylných písemných ujednání platí přednostně ustanovení zvláštních podmínek.
8) Veškeré změny a doplňky Smlouvy, která byla mezi stranami sjednána písemně, musí být učiněny také v písemné formě a musí být podepsány oprávněnými osobami Zákazníka a Dodavatele.
9) V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy bude shledáno neplatné, v rozporu s právními předpisy nebo nevynutitelné, nebude tím jakkoliv dotčena ani ovlivněna účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení.

XVI. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporů lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Prodávající se zavazuje v případě souhlasu kupujícího usilovat o naplnění doporučujícího stanoviska dTestu.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

XVII. Heureka

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 1.1.2016 a v plném rozsahu ruší dřívější obchodní podmínky.

Zpracování osobních údajů a poučení subjektu

Prohlášení o použití cookes